مقایسه‌ی سواد اطلاعاتی دانشجویان واحد بین‌الملل با دانشجویان دانشکده‌ی پرستاری دانشگاه علوم پزشكی جندی‌شاپور اهواز- شاخه‌ی آبادان

Zahed Bigdeli, Mahboobeh Momtazan, زاهد بیگدلی, محبوبه ممتازان

چکیده


مقدمه: با گسترش دانش و اطلاعات در کلیه‌ی زمینه‌های علمی، هر دانشجو، استاد و محقق، جهت رفع نیاز اطلاعاتی خود به برخورداری از برخی مهارت‌ها و دانش‌ها نیاز دارد که یکی از آن‌ها سواد اطلاعاتی می‌باشد. این مقاله به تعیین و مقایسه‌ی سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز– شاخه‌ی آبادان پرداخت و همچنین تأثیر برخی متغیرهای جمعیت‌شناختی و مدت زمان حضور دانشجویان در دانشگاه بر سطح سواد اطلاعاتی آنان را معین کرد.

روش بررسی: این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی بود و در سال تحصیلی 88-1387 انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته با الگوگیری از پرسش‌نامه‌های موجود در این زمینه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 222 نفر دانشجویان واحد بین‌الملل و دانشکده‌ی پرستاری آبادان بود که به علت تعداد محدود جامعه‌ی آماری، نمونه‌گیری انجام نشد. در این پژوهش، با قرار دادن نسخه‌ای از پرسش‌نامه در اختیار تعداد 5 تن از استادان گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران و استفاده از نظر مشاور آماری مربوط، روایی پرسش‌نامه تأیید گردید. پایایی پرسش‌نامه نیز با استفاده از Cronbach's alpha محاسبه و برابر 89/0 تعیین شد که نشان دهنده‌ی بالا بودن پایایی پرسش‌نامه بود. جهت جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ها در کلاس درس توزیع و در همان مکان جمع‌آوری گردید. در تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار آماری 13SPSS استفاده شد. در تحلیل توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در تحلیل استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یك طرفه (ANOVA)، آزمون t و آزمون Tukey استفاده گردید و برای تعیین رابطه‌ی بین متغیرهای مورد مطالعه، از آزمون ضریب همبستگی Spearman استفاده شد.

یافته‌ها: دانشجویان واحد بین‌الملل از سواد اطلاعاتی بیشتری نسبت به دانشجویان پرستاری برخوردار بودند، اما در مجموع، جامعه‌ی مورد مطالعه از سطح سواد اطلاعاتی «متوسط» برخوردار بود. دانشجویان مورد مطالعه در یافتن منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود در کتابخانه، استفاده از رایانه و تجهیزات جانبی آن، اعتماد به نفس هنگام جست و جوی اطلاعات، ارزیابی اطلاعات بازیابی شده، رضایت از نتایج جست و جو و توانایی درخواست کمک از کتابدار، در سطح «متوسط» قرار داشتند، ولی در یافتن اطلاعات مورد نیاز خود در اینترنت و استفاده از عملگرهای منطقی در سطح «کم» قرار داشتند. در این جامعه، کتاب بیشتر از سایر منابع اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در بین کانال‌‌‌‌‌‌های اطلاعاتی، از شبکه‌های اطلاعاتی استفاده‌ی بیشتری می‌شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه سواد اطلاعاتی جامعه‌ی مورد مطالعه در سطح متوسط قرار دارد، برنامه‌ریزی جهت ارایه‌ی آموزش‌های لازم در راستای ارتقای سواد اطلاعاتی این جامعه لازم به نظر می‌رسد.

واژه‌‌های کلیدی: سواد اطلاعاتی؛ دانشگاه‌ها؛ دانشجویان؛ منابع اطلاعاتی

تمام متن: PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.